Lỗi không hủy được ...
 
Notifications
Clear all

Lỗi không hủy được chứng từ "Cancellation is not possible; cancel target documents first"

1 Posts
1 Users
0 Reactions
323 Views
admin
Posts: 366
Admin
Topic starter
(@admin)
Noble Member
Joined: 3 years ago

Khi người dùng thao tác hủy chứng từ, hệ thống xuất hiện câu thông báo lỗi: "Cancellation is not possible; cancel target documents first"

 

Chẩn đoán
Bạn thực hiện thao tác hủy một chứng từ đã được sao chép sang các chứng từ khác trong quy trình vận hành. Nói cách khác, chứng từ bạn đang hủy không phải là chứng từ cuối.

 

 

Giải pháp
Hủy bỏ tất cả các chứng từ đích đầu tiên. Các chứng từ trong cùng một quy trình vận hành phải được hủy tuần tự bắt đầu từ chứng từ cuối cùng

Ví dụ: Delivery được sao chép đến A/R Invoice và sau đó A/R Invoice được sao chép đến A/R Credit Memo. Bạn phải hủy A/R Credit Memo trước tiên, sau đó đến A/R Invoice và cuối cùng mới có thể hủy Delivery.

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security