Admin
Reputable Member
Tham gia: Th10 18, 2021
Last seen: Th2 1, 2023
Chủ đề: 103 / Trả lời: 18
Trả lời
RE: Ứng dụng UDV để tự động lấy nội dung Remarks điền vào nội dung Journal Remark

Sử dụng câu query sau để áp dụng cho các chứng từ Goods Receipt / Goods Issue / Inventory Revaluation SELECT $[$11."Comments"] FROM DUMMY;

4 tuần trước
Trả lời
RE: Ứng dụng UDV để tự động lấy nội dung Remarks điền vào nội dung Journal Remark

Sử dụng câu Query sau để áp dụng cho chứng từ Landed Cost SELECT $[$13."Comments"] FROM DUMMY;

1 tháng trước
Topic
Diễn đàn
Replies: 1
Views: 0
Topic
Trả lời
RE: Ứng dụng UDV để tự động lấy nội dung Remarks điền vào nội dung Journal Remark

Sử dụng câu Query sau để áp dụng cho các chứng từ Payment: Incoming & Outgoing payment SELECT $[$26."Comments"] FROM DUMMY; Các thao tác cấu hì...

1 tháng trước
Trang 1 / 9
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security