Notifications
Clear all

Nội dung diễn đàn

Thông tin chung về diễn đàn
Trạng thái
Author
Chủ đề
Diễn đàn
Trả lời
Lượt xem
Last Post 
admin
Bởi admin, 5 giờ trước 
Thẻ chủ đề:  sap hana , user , privileges , install , upgrade , reconfigure , grant ,
  SAP Note
0
0
5 giờ trước
admin
Bởi admin, 17 giờ trước 
Thẻ chủ đề:  sap hana , log , full , volume , reclaim , remove , symbolic link ,
  SAP Note
0
0
17 giờ trước
admin
Bởi admin, 2 ngày trước 
Thẻ chủ đề:  update , field , amended , status ,
  SAP Note
0
0
2 ngày trước
admin
Bởi admin, 3 ngày trước 
Thẻ chủ đề:  reconciliation , cancel , error , support ,
  SAP Note
0
0
3 ngày trước
admin
Bởi admin, Th3 19 
Thẻ chủ đề:  sapb1 , 2022 , project , implement ,
  Tin tức về ERP
0
0
6 ngày trước
admin
Bởi admin, Th3 06 
Thẻ chủ đề:  approval , awaiting , cancel , rejected , approved , draft , update ,
  SAP Note
0
32
3 tuần trước
admin
Bởi admin, Th3 06 
Thẻ chủ đề:  approval , awaiting , cancel , rejected ,
  SAP Note
0
13
3 tuần trước
admin
Bởi admin, Th3 04 
Thẻ chủ đề:  mrp , troubleshooting ,
  SAP Note
0
14
3 tuần trước
admin
Bởi admin, Th3 04 
Thẻ chủ đề:  dashboard , flash player , cockpit , sap hana ,
  SAP Note
0
93
3 tuần trước
admin
Bởi admin, Th3 04 
Thẻ chủ đề:  license , volume based , passport , integration framework ,
  SAP Note
0
96
3 tuần trước
Chức năng chuẩn (Core functions)
Tips & Tricks  10 / 10
Financials  12 / 16
CRM  1 / 1
Sales  6 / 7
Purchasing  5 / 5
Banking  1 / 1
Inventory  11 / 13
Resources  1 / 3
Production  2 / 2
MRP  1 / 1
Service  1 / 1
Support  18 / 19
Analytics  1 / 1
Trạng thái
Author
Chủ đề
Diễn đàn
Trả lời
Lượt xem
Last Post 
admin
Bởi admin, 3 giờ trước 
Thẻ chủ đề:  sap hana , reconfigure , change , database user , hostname , network , sld , connect ,
  Tips & Tricks
0
0
3 giờ trước
admin
Bởi admin, Th3 04 
Thẻ chủ đề:  remove , item , query , how to , tips & tricks ,
  Tips & Tricks
0
13
3 tuần trước
admin
Bởi admin, Th3 04 
Thẻ chủ đề:  block , posting , blanket agreement , po , grpo , ap invoice , tips & tricks ,
  Tips & Tricks
0
13
3 tuần trước
admin
Bởi admin, Th2 28 
Thẻ chủ đề:  tips & tricks , ap invoice , reopen , status ,
  Tips & Tricks
0
17
4 tuần trước
admin
Bởi admin, Th2 27 
Thẻ chủ đề:  cancel , cancellation , error , support ,
  Support
0
17
4 tuần trước
admin
0
18
4 tuần trước
admin
0
18
4 tuần trước
admin
Bởi admin, Th2 24 
Thẻ chủ đề:  query , sales order , sap hana ,
  Sales
0
16
4 tuần trước
admin
Bởi admin, Th2 24 
Thẻ chủ đề:  posting period , status , closing , locked ,
  Financials
0
15
4 tuần trước
admin
Bởi admin, Th2 23 
Thẻ chủ đề:  additional , authorization , creator , tips & tricks ,
  Tips & Tricks
0
61
4 tuần trước
Các công cụ tùy biến (Customization Tools)
Trạng thái
Author
Chủ đề
Diễn đàn
Trả lời
Lượt xem
Last Post 
admin
Bởi admin, Th3 18 
Thẻ chủ đề:  support , backup , recovery , sap hana , schema , database , import , export ,
  SAP HANA
0
4
1 tuần trước
admin
Bởi admin, Th3 17 
Thẻ chủ đề:  backup , recovery , sap hana , schema , log ,
  SAP HANA
0
1
1 tuần trước
admin
Bởi admin, Th2 23 
Thẻ chủ đề:  dtw , blank , text field ,
  Data Transfer Workbench
0
13
1 tháng trước
admin
Bởi admin, Th2 21 
Thẻ chủ đề:  sap hana , query , ar invoice , ar credit memo ,
  SAP HANA
0
21
1 tháng trước
admin
Bởi admin, Th2 21 
Thẻ chủ đề:  user , query , sql , realtime ,
  MS SQL
0
22
1 tháng trước
admin
Bởi admin, Th2 02 
Thẻ chủ đề:  sql , sap hana , query ,
  SAP HANA
0
29
2 tháng trước
admin
Bởi admin, Th12 28 
Thẻ chủ đề:  udf , fms , journal remark , sap hana ,
  Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)
3
48
3 tháng trước
admin
Bởi admin, Th11 09 
Thẻ chủ đề:  sql , hana , query ,
  Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)
0
73
5 tháng trước
admin
Bởi admin, Th10 11 
Thẻ chủ đề:  crystal report , suppress , page header ,
  Tùy biến nâng cao (SDK, programming)
0
316
5 tháng trước
admin
0
104
6 tháng trước
Giải pháp mở rộng (Add on)
Trạng thái
Author
Chủ đề
Diễn đàn
Trả lời
Lượt xem
Last Post 
admin
Bởi admin, Th11 29 
Thẻ chủ đề:  addon , addin , customization ,
  Giải pháp mở rộng khác
0
64
4 tháng trước
Bởi Hang_Moon, Th4 12 
Thẻ chủ đề:  ifrs , vas , erp ,
  VAS
0
147
12 tháng trước
Bởi Hang_Moon, Th4 12 
Thẻ chủ đề:  ifrs , vas ,
  VAS
0
356
12 tháng trước
admin
Bởi admin, Th11 18, 21 
Thẻ chủ đề:  intercompany , hợp nhất , tập đoàn , consolidation ,
  Intercompany
0
199
1 năm trước
Giải pháp tích hợp (Integration)
Trạng thái
Author
Chủ đề
Diễn đàn
Trả lời
Lượt xem
Last Post 
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security