admin
admin
@admin
Admin
Prominent Member
Joined: Oct 18, 2021
Last seen: Jun 23, 2024
Topics: 302 / Replies: 48
Reply
RE: [Tips] Cách tìm chứng từ đã được phân bổ (allocated) batch/serial number

Hoặc có thể sử dụng câu truy vấn sau: select sum (ITL1."AllocQty"), OITL."AllocateTp", OITL."AllocatEnt", OITL."AllocateLn" from ITL1 inner join...

5 hours ago
Reply
RE: Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho trong hệ thống ERP SAP Business One

@hieutran bạn có thể download tài liệu liên quan để tham khảo thêm nhé. Sau đó đối chiếu với nhu cầu của doanh nghiệp để xác định mức độ phù hợp hay k...

3 months ago
Forum
Reply
RE: Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho trong hệ thống ERP SAP Business One

@hieutran Sau khi đã có giao dịch, hệ thống sẽ khóa lại và không thể thay đổi. Chỉ có cách làm lại database mới thôi.

3 months ago
Forum
Reply
RE: Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho trong hệ thống ERP SAP Business One

@hieutran SAP Business One có 2 cơ chế quản lý hàng tồn kho: Tick chọn Perpetual Inventory: áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên >>> ...

3 months ago
Forum
Reply
RE: Việt hóa giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP SAP Business One giúp gia tăng trải nghiệm người dùng tại thị trường Việt Nam

Gói ngôn ngữ Việt hóa được nhúng vào hệ thống SAP Business One. Do vậy người dùng có thể tùy ý chọn ngôn ngữ mà mình muốn sử dụng. SAP Business One ...

4 months ago
Reply
RE: Cách tính khấu hao tài sản cố định theo Tháng / Ngày

3059451 - Depreciation Calculation for Fixed Assets - Month or Day Symptom SAP Business One provides the options to calculate depreciation on ...

6 months ago
Forum
Reply
RE: SQL Cách chuyển đổi số nguyên (chuẩn thời gian) sang định dạng HH:MM:SS

Đối với SQL HANA, bạn có thể sử dụng truy vấn sau: select "CreateTS", TO_NVARCHAR(TO_TIME(LPAD("CreateTS", 6, '0')), 'HH24:MI:SS') "TimeFormat" from...

6 months ago
Forum
Reply
RE: Cách để truy vấn ngày đầu tiên hoặc ngày cuối của tháng trước trong SQL

Ngày đầu tiên của tháng kế tiếp SELECT DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, -1, GETDATE()), 0) --First day of next month Ngày cuối của tháng kế tiếp SE...

6 months ago
Forum
Reply
RE: Cách import Bill Of Materials (BOM) bằng DTW

Bạn có thể tham khảo thêm Hướng dẫn import dữ liệu bằng DTW (SAP Business One)

6 months ago
Reply
RE: Cách để truy vấn ngày đầu tiên hoặc ngày cuối của tháng trước trong SQL

Ngày đầu tiên của tháng hiện tại: SELECT DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0, GETDATE()), 0) Ngày cuối của tháng hiện tại: SELECT DATEADD(MONTH, DAT...

6 months ago
Forum
Reply
RE: Những câu hỏi thường gặp liên quan đến phân hệ sản xuất trong ERP SAP Business One

13. Chi phí của nguyên liệu thành phần có ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm không nếu thành phẩm sử dụng phương pháp giá thành kế hoạch (Standard Cost)...

6 months ago
Forum
Reply
RE: Cách loại bỏ các ký tự đặc biệt trong SQL

Để dễ dàng thực hiện câu truy vấn, bạn có thể tạo hàm và sau đó sử dụng hàm vừa tạo trong các câu query. 1. Tạo function CREATE FUNCTION UF_Remove...

6 months ago
Forum
Reply
RE: Những câu hỏi thường gặp liên quan đến phân hệ sản xuất trong ERP SAP Business One

11. Cách xác định giá thành nhận lại của các nguyên liệu thành phần khi thực hiện phân rã sản xuất (Disassembly Production Order) Hệ thống không thự...

7 months ago
Forum
Reply
RE: Những câu hỏi thường gặp liên quan đến phân hệ sản xuất trong ERP SAP Business One

9. Nếu xóa một thành phần nguyên liệu trong lệnh sản xuất, có gây ra ảnh hưởng gì đến giá thành sản phẩm không? Thành phần nguyên liệu chưa có phát ...

7 months ago
Forum
Page 1 / 4
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security