Notifications
Clear all

Cách import vào bảng dữ liệu User Defined Table (UDT) bằng công cụ DTW

1 Posts
1 Users
0 Likes
140 Views
admin
Posts: 350
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Khi bạn tạo mới UDT với tùy chọn No Object, hệ thống SAP Business One mặc định tạo sẵn 2 fields: Code và Name. Để bổ sung các trường thông tin theo nhu cầu, bạn có thể tạo mới các User Defined Field. 

Trong ví dụ bên dưới minh họa UDT và UDF như sau:

UDT: ZZ_PARAM

UDF: Month (U_Month), Year (U_Year)

Để import dữ liệu vào ZZ_PARAM, bạn có thể sử dụng cấu trúc file như sau:

Kết quả import bằng Data Transfer Workbench (DTW):

Lưu ý: cách này không áp dụng cho các bảng dữ liệu UDT được khai báo sử dụng cho User Defined Object.

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security