Những câu hỏi thườn...
 
Notifications
Clear all

Những câu hỏi thường gặp liên quan đến phân hệ sản xuất trong ERP SAP Business One

6 Posts
1 Users
0 Likes
156 Views
admin
Posts: 309
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

1. Điều gì xảy ra nếu người dùng nhận thành phẩm sản xuất (receipt from production) mà chưa thực hiện xuất kho nguyên vật liệu (issue for production)?

Trường hợp này hệ thống sẽ tạm tính giá trị thành phẩm theo cách Estimated Product Cost, theo đó hệ thống sẽ tính bằng cách lấy số lượng nguyên liệu thành phần (components) dự kiến x chi phí mã hàng (item cost) hợp lý hiện tại của nguyên liệu thành phần.

 

2. Điều gì xảy ra nếu xuất nguyên liệu cho sản xuất vượt quá số lượng kế hoạch?

Giá trị thành phẩm được tính bằng cách lấy số lượng nguyên liệu thành phần kế hoạch x chi phí thực tế (actual cost) của nguyên liệu thành phần. Chi phí của phần xuất thừa chưa được phản ánh trong giá trị thành phẩm lúc này, chi phí này sẽ được sử dụng để đánh giá lại giá trị thành phẩm khi người dùng thao tác đóng lệnh sản xuất (closed).

 

3. Điều gì xảy ra nếu chi phí mã hàng (item cost) của các nguyên liệu thành phần thay đổi trong quá trình sản xuất?

Về cơ bản, những thay đổi của item cost chưa ảnh hưởng lập tức đến giá thành sản phẩm mà chúng chỉ ảnh hưởng tại thời điểm có giao dịch nhập kho thành phẩm. Tại từng thời điểm nhập kho thành phẩm, hệ thống vẫn tính giá thành sản phẩm theo Estimated Product Cost như đã đề cập ở câu 1.

Các thay đổi sẽ được phản ánh trong báo cáo Variance Report và là cơ sở để hệ thống điều chỉnh giá thành khi người dùng thao tác đóng lệnh sản xuất.

 

4. Điều gì xảy ra nếu tại thời điểm nhập kho thành phẩm, hệ thống không có đủ số lượng hoặc thậm chi không có tồn kho để thực hiện việc tính toán giá thành sản phẩm theo Estimated Product Cost?

Khi nguyên liệu chưa được xuất cho sản xuất, hệ thống sẽ tính bằng cách lấy thông tin item cost của các nguyên liệu hiện có.

  • Nguyên liệu thành phần được đánh giá theo phương pháp FIFO – Khi ước tính, nguyên liệu thành phần được định giá với lớp giá cũ nhất hiện có (oldest layer), lần lượt là các lớp giá mới hơn. Nếu tồn kho bằng 0 lớp giá gần nhất sẽ được chọn để sử dụng cho ước lượng.
  • Nguyên liệu thành phần được đánh giá theo phương pháp bình quân gia quyền (Moving Average) - giá trị hiện tại sẽ được sử dụng.
  • Nguyên liệu thành phần được đánh giá theo phương pháp thực tế đích danh (batch/serial) – Giá trung bình của các nguyên liệu thành phần đã được xuất sẽ được sử dụng. Nếu chưa xuất thì giá trị 0 sẽ được dùng cho ước lượng..

Nếu nguyên liệu thành phần không có hàng tồn kho hoặc nguyên liệu thành phần đó chưa bao giờ được nhập kho (hay nói cách khác là không xác định được chi phí) thì ước lượng sản phẩm sẽ có giá thành bằng 0.

Reply
5 Replies
admin
Posts: 309
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

13. Chi phí của nguyên liệu thành phần có ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm không nếu thành phẩm sử dụng phương pháp giá thành kế hoạch (Standard Cost)?

Trường hợp thành phẩm áp dụng phương pháp định giá Standard Cost thì chi phí của các nguyên liệu thành phần không ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Tại thời điểm đóng lệnh sản xuất, hệ thống không xử lý số Variance phát sinh trong quá trình sản xuất.

 

14. Nếu thành phẩm áp dụng phương pháp định giá Standard Cost được thay đổi thông qua đánh giá lại giữa 2 lần nhập kho thành phẩm thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Thành phẩm theo phương pháp định giá Standard Cost luôn được nhập kho với giá theo giá Standard Cost hiện hành. 

Ví dụ: nếu bạn tạo một phiếu đánh giá lại giá trị hàng tồn kho (Inventory Revaluation) giữa hai lần nhập kho từ quá trình sản xuất, phiếu nhập kho thành phẩm lần hai sẽ hiển thị mức giá mới đã được thiết lập trong tài liệu đánh giá lại giá trị hàng tồn kho.

Reply
Page 2 / 2
Share:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security