[Tips] Cách tìm chứ...
 
Notifications
Clear all

[Tips] Cách tìm chứng từ đã được phân bổ (allocated) batch/serial number

2 Posts
1 Users
0 Reactions
597 Views
admin
Posts: 366
Admin
Topic starter
(@admin)
Noble Member
Joined: 3 years ago

Tình huống:

Khi người dùng cần xuất kho, mặc dù số lượng tồn kho (in stock) đủ cho hoạt động xuất nhưng một số đã được phân bổ cho các chứng từ khác dẫn đến người dùng không thể hoàn tất xuất kho cho chứng từ hiện tại.

 

Giải pháp:

Thực hiện thu hồi các phân bổ (allocated) ở các chứng từ khác để ưu tiên xuất hàng cho chứng từ hiện hành.

Tìm đến các chứng từ đã được phân bổ, thao tác mở cửa sổ Batch/Serial Number Selection. Chọn Batch/Serial trong khu vực Selected Batches, sau đó nhấn nút < để xác nhận hủy số lượng đã phân bổ. Sau cùng, nhấn nút Update trên chứng từ.

Để tìm danh sách các chứng từ trên, người dùng tiến hành thao tác các bước sau:

  • Trong cửa sổ Batch/Serial Number Selection: nhấn biểu tượng Form Settings >>> chọn tùy chọn Available Batches/Serials và nhấn OK, sau đó nhấp chọn Visible của trường First Allocated Document và xác nhận bằng nút OK
  • Cột thông tin First Allocated Document sẽ xuất hiện trong khu vực Available Batches/Serials, cột này sẽ hiển thị các chứng từ đã được phân bổ với Batch/Serial có liên quan.
    • Trường hợp chỉ có 1 chứng từ thì khi nhấp vào biểu tượng Drilldown, hệ thống sẽ mở chứng từ đó.
    • Trường hợp có nhiều chứng từ thì khi nhấp vào biểu tượng Drilldown, hệ thống sẽ mở thêm cửa sổ có chứa danh sách các chứng từ có liên quan. 

Reply
1 Reply
admin
Posts: 366
Admin
Topic starter
(@admin)
Noble Member
Joined: 3 years ago

Hoặc có thể sử dụng câu truy vấn sau:

select sum (ITL1."AllocQty"), OITL."AllocateTp", OITL."AllocatEnt", OITL."AllocateLn"

from ITL1 inner join OITL on ITL1."LogEntry" = OITL."LogEntry"

where ITL1."ItemCode" = 'S10000' and ITL1."SysNumber" = '1' and OITL."LocCode" = '01' and OITL."StockEff" = 2

group by OITL."AllocateTp", OITL."AllocatEnt", OITL."AllocateLn"

having sum (ITL1."AllocQty") <> 0

order by OITL."AllocatEnt";

Lưu ý: câu truy vấn trên áp dụng cho chứng từ Sales Order (ORDR & RDR1), tuy nhiên các mặt hàng cũng có thể được phân bổ ở các chứng từ AR Reserve Invoice, Production, Inventory Transfer Request. Do vậy, người dùng cần thay thế các bảng trên phù hợp với các chứng từ cần truy vấn.

  • Tìm chứng từ và số hệ thống có chứa thông tin phân bổ batch/serial number

Thay thế các giá trị có chuỗi ký tự bằng màu đỏ bằng các giá trị tương ứng: Item No. / System No. / Warehouse Code

Để biết thông tin System No. của batch/serial, mở cửa số Form Settings và chọn active trường System No. 

  • Tìm số chứng từ và các dòng có chứa thông tin phân bổ batch/serial number

Thay thế X bằng giá trị của trường "AllocatEnt" từ câu query trên.
Thay thế Y bằng giá trị của trường "Item No"
Thay thế Z bằng giá trị của trường "LocCode"

select * from ORDR where "DocEntry" = X;

select * from RDR1 where "DocEntry" = X and "ItemCode"= 'Y' and "WhsCode"= 'Z' order by "DocEntry", "VisOrder";

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security