Notifications
Clear all

What's New in SAP Business One 10.0 FP 2111


admin
Bài viết: 101
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 11 tháng trước
 1. Web Client
  • New Accounting App Available: bổ sung khả năng xem được Journal Entry
  • New App Scan Business Card Available: bổ sung khả năng quét thông tin danh thiếp để tạo Business Partner Master Data
  • New Payments Apps Available: bổ sung chức năng của phân hệ Banking: Incoming Payment và Outgoing Payment
  • New Human Resources Apps Available: bổ sung chức năng Time sheet
 2. Sales, Purchasing, and Service
  • New Fields in Blanket Agreements Fulfillment Report: bổ sung thêm các trường thông tin: Cumulative Ordered Qty, Cumulative Ordered Amount, Total Open Qty, Total Open Amount vào báo cáo thực hiện
 3. Financial Management
  • Fixed Asset Enhancement: cải tiến chức năng Fixed Asset Revaluation cho phép đánh giá TSCĐ vào cuối tháng thay vì cuối năm
 4. Cross Module Topics
  • Enhancements to Attachments: bổ sung Attachment Tab cho màn hình BOM. Thêm tùy chọn Do Not Overwrite Attachments with the Same File Name, theo đó hệ thống sẽ tự động thêm thông tin ngày đối với file trùng tên để tránh trường hợp phải ghi đè do trùng tên 
  • New Printing Option for Crystal Reports Layouts: bổ sung khả năng cho phép in các layouts ở backend. Tham khảo SAP Note 3107515
 5. Lifecycle Management
  • Sever Tools Migration from 32-bit to 64-bit: có bản cài 64 bit thay cho bản 32 bit
 6. Platform and Extensibility
  • New Version of SAP Crystal Reports Layouts and Reports Available: có phiên bản mới SAP Crystal Report
  • Query Manager Enhancements: bổ sung khả năng menu ngữ cảnh cho phép Rename/Edit câu Query 
  • Field Length Increased: độ dài của Telephone/Fax tăng lên 50 ký tự. Foreign Name trong Item Master Data tăng từ 100 lên 200 ký tự

Nguồn: SAP Help Portal

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security