Notifications
Clear all

What's New in SAP Business One 10.0 FP 2108


admin
Bài viết: 101
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 11 tháng trước
 1. Web Client
  • New Service Apps Available: bổ sung các chức năng thuộc phân hệ Service
  • Enhancements in Opportunity Apps: bổ sung các trường có thể lọc ở chức năng Manage Opportunities
  • Enhancements in Sales Apps: bổ sung thêm chức năng Allocation of batch/serial number/bin location
 2. Administration
  • Sorting in Approval Decision Reports: bổ sung khả năng sắp xếp trong Approval Decision Reports
  • Substitute Authorizers for Approval Templates Enhancements: người được ủy quyền sẽ nhận được thông báo khi có chứng từ cần duyệt.
 3. Financial Management
  • Period-End Closing Enhancements: bổ sung khả năng kết chuyển cuối kỳ theo các yếu tố: series, transaction code, indicator
  • Fixed Asset Enhancements: bổ sung Account Determination cho phép khai báo tài khoản Revaluation Account trong trường hợp thực hiện chức năng Fixed Asset Revaluation
  • Enable Refresh Function in Financial Reports: bổ sung chức năng Refresh cho các báo cáo khác
 4. Platform and Extensibility
  • User ID Added into SBO_SP_TransactionNotLfication: bổ sung tham số user_id cho câu kiểm tra Notification.

Nguồn: SAP Help Portal

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security