Notifications
Clear all

What's New in SAP Business One 10.0 FP 2105


admin
Bài viết: 101
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 11 tháng trước

Tóm tắt các chức năng chính thường được sử dụng bởi người dùng.

 1.  Administration
  • Substitute Authorizers for Approval Templates: ủy quyền duyệt chứng từ
 2. Financial Management
  • Enable Refresh Function in Financial Reports: chức năng làm mới dữ liệu khi xem các báo cáo tài chính
 3. Banking
  • Bank Statement Processing (BSP) Enhancements: có thể import với nhiều số tham chiếu, thêm các trường UDF vào giao diện Bank Statement Summary
 4. Business Partners
  • Define default currency and hide other currencies for multi-currency business partners: cho phép khai báo đồng tiền giao dịch mặc định và ẩn các loại đồng tiền khác
 5. Platform and Extensibility
  • User Defined Field (UDF) Supports Linking to More System Objects: cho phép UDF liên kết đến nhiều Object khác của hệ thống: Location (OLCT), State (OCST), Unit of Measurement (OUOM), Payment Terms (OCTG), Resources (ORSC)

Nguồn: SAP Help Portal

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security