Những lưu ý khi thự...
 
Notifications
Clear all

Những lưu ý khi thực hiện Export / Import Schema


admin
Bài viết: 85
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 7 tháng trước

Trong quá trình triển khai hệ thống, việc phát triển các View, Store Procedure, Query, Model thường được thực hiện trong môi trường Development hoặc Testing. Do vậy, sử dụng chức năng Export / Import Schema giúp nhanh chóng tạo ra một Schema mới từ Schema cũ.

  • Trường hợp 2 schema cùng ở trên 1 server thì ta có thể sử dụng chức năng Export / Import ngay trên System Landscape Directory hoặc chức năng Export / Import của SAP HANA Studio.
  • Trường hợp 2 schema thuộc 2 server khác nhau thì ta chỉ có thể sử dụng chức năng Export / Import của SAP HANA Studio.

Câu lệnh Export

EXPORT “SCHEMA_NAME”.“*” AS BINARY INTO ‘export_path’ WITH REPLACE THREADS 10;

Ví dụ:

EXPORT “SBODEMOUS”.”*” AS BINARY INTO ‘/usr/backup’ WITH REPLACE THREADS 10;

Câu lệnh Import

  • Trường hợp không đổi tên Schema

IMPORT “SCHEMA_NAME”.“*” AS BINARY FROM ‘import_path’ WITH IGNORE EXISTING THREADS 10;

Ví dụ:

IMPORT “SBODEMOUS”.”*” AS BINARY FROM ‘/usr/backup’ WITH IGNORE EXISTING THREADS 10;

  • Trường hợp đổi tên Scheme

IMPORT “SCHEMA_NAME”.“*” AS BINARY FROM ‘import_path’ WITH IGNORE EXISTING THREADS 10 RENAME SCHEMA “SCHEMA_NAME” TO “NEW_SCHEMA_NAME”;

Ví dụ:

IMPORT “SBODEMOUS”.”*” AS BINARY FROM ‘/usr/backup’ WITH IGNORE EXISTING THREADS 10 RENAME SCHEMA “SBODEMOUS” TO “SBOTEST”

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security