Notifications
Clear all

Thông tin cơ bản về Query

1 Bài viết
1 Thành viên
0 Likes
78 Lượt xem
admin
Bài viết: 185
Admin
Topic starter
(@admin)
Honorable Member
Tham gia: 1 năm trước

OUQR: bảng chứa các câu query

OQCN: bảng chứa phân nhóm query

Từ đây người dùng có thể truy vấn nhóm, nội dung của từng câu Query như sau:

SELECT T0.QCategory, T1.CatName, T0.QName, T0.QString

FROM OUQR T0 INNER JOIN OQCN T1 ON T0.QCategory = T1.CategoryID

ORDER BY T1.CatName

[img] [/img]

 

Để tìm nội dung trong câu query và lọc các câu query không thuộc nhóm của 'SAP' hoặc 'KPI' hoặc 'System'

SELECT T0.QCategory, T1.CatName, T0.QName, T0.QString

FROM OUQR T0 INNER JOIN OQCN T1 ON T0.QCategory = T1.CategoryID

WHERE (T1.CatName NOT LIKE 'KPI_%' ) AND (T1.CatName NOT LIKE 'SAP_%') AND (T1.CatName NOT LIKE 'System%') AND T0.QString LIKE '%[%0]%'

ORDER BY T1.CatName

[img] [/img]

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security