Notifications
Clear all

Cách tạo Substitute user thay cho SYSTEM user trong SAP HANA


admin
Bài viết: 101
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 11 tháng trước

Tương tự như trong môi trường MS SQL, sau đây là cách hướng dẫn tạo user thay thế cho SYSTEM user:

Đăng nhập vào hdbstudio >>> vào HDB instance >>> Security >>> Users: click phải chuột và chọn New User.

[img] [/img]

Sau đó điền User Name, Password cấp lần đầu bao gồm yêu cầu thay đổi password cho lần đăng nhập kế tiếp hay không

1. Cấp các quyền sau để cài đặt, nâng cấp và sử dụng SAP Business One:

 • Roles
  • PUBLIC
  • CONTENT_ADMIN
  • AFLPM_CREATOR_ERASER_EXECUTE (grantable)

[img] [/img]

 • System Privileges
  • CREATE SCHEMA (grantable)
  • USER ADMIN (grantable)
  • ROLE ADMIN (grantable)
  • CATALOG READ (grantable)
  • IMPORT
  • EXPORT
  • INIFILE ADMIN
  • LOG ADMIN
  • BACKUP ADMIN
  • BACKUP OPERATOR

[img] [/img]

 • Object Privileges 
  • SYSTEM schema: CREATE ANY, SELECT

  • _SYS_REPO schema: SELECT, EXECUTE, DELETE (all grantable)

  • SBOCOMMON schema: SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, EXECUTE, CREATE ANY, DROP (all grantable)

  • COMMON schema: SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, EXECUTE (all grantable)

[img] [/img]

2. Cấp quyền PAL_ROLE để cài đặt và sử dụng tính năng Pervasive Analytics

 • Roles
  • PAL_ROLE
  • AFL__SYS_AFL_AFLPAL_EXECUTE
  • AFL__SYS_AFL_AFLPAL_EXECUTE_WITH_GRANT_OPTION

[img] [/img]

 • Object Privileges
  • SYSTEM.afl_wrapper_generator: EXECUTE
  • SYSTEM.afl_wrapper_eraser: EXECUTE

 

Trả lời
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security