Cách liên kết bảng ...
 
Notifications
Clear all

Cách liên kết bảng chỉ lấy dòng đầu tiên

1 Posts
1 Users
0 Likes
150 Views
admin
Posts: 278
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Tình huống: muốn lấy thông tin sản phẩm ở dòng đầu tiên (INV1) đại diện cho hóa đơn (OINV).

Sử dụng hàm Row_Number() để đánh số LineNum từ 1 trở đi ở bảng INV1, sau đó join với OINV lấy dòng số 1

select S0.*,S1."Dscription" "ProductName" from
	(select "DocEntry", "CardCode", "CardName" from OINV) S0 
	left join 
	(select "DocEntry", row_number() over (partition by "DocEntry") "LineNum", "Dscription" from INV1 order by "DocEntry") S1 
	on S0."DocEntry"=S1."DocEntry" and S1."LineNum"=1
order by S0."DocEntry"

 

Reply
Share:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security