Bài 2: So sánh chuẩ...
 
Notifications
Clear all

Bài 2: So sánh chuẩn mực VAS 01 và IAS Quy định chung

1 Posts
1 Users
0 Reactions
664 Views
Posts: 7
Topic starter
(@hang_moon)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Nội dung VASs IFRSs
  VAS 1 - Chuẩn mực chung IAS - Quy định chung
Hình thức VAS bắt buộc về hình thức: hệ thống tài khoản, biểu mẫu báo cáo, hình thức sổ kế toán IFRS/IAS không áp đặt về hình thức: IFRS/IAS không quy định về các biểu mẫu kế toán và các doanh nghiệp sử dụng IFRS/IAS đều được tự do sử dụng hệ thống tài khoản cũng như biểu mẫu kế toán phù hợp và thuận lợi với đặc thù của doạnh nghiệp.
IFRS/IAS còn đưa ra bộ khung khái niệm và giữa các chuẩn mực đều có tính thống nhất rất cao. VAS còn nhiều vấn đề chưa được đề cập, thiếu bộ khung khái niệm cũng như tính thống nhất giữa các chuẩn mực.
Hệ thống tài khoản Hệ thống tài khoản theo chuẩn mực quy định IFRS/IAS chỉ quy định về hình thức của các báo cáo tài chính theo IAS 1 mà không quy định về hệ thống tài khoản kế toán.
Doanh nghiệp được phép tự tạo ra hệ thống tài khoản kế toán để phù hợp hơn với yêu cầu báo cáo tài chính cũng như báo cáo quản trị.
Ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính  – Không đề cập cụ thể đến phương pháp định giá. Việc ghi nhận chủ yếu căn cứ vào giá gốc
– Chưa ban hành chuẩn mực về đo lường giá trị hợp lý
– Xác định các khoản mục tối thiểu cho các báo cáo trong chuẩn mực, nhưng lại quy định cụ thể, chi tiết trong văn bản hướng dẫn chuẩn mực
 – IFRS đưa ra một số phương pháp định giá có thể sử dụng, bao gồm: giá gốc; giá hiện hành; giá trị có thể thực hiện; hiện giá.
– Ban hành IFRS 13 – Đo lường giá trị hợp lý
– Xác định các khoản mục tối thiểu cho các báo cáo
Vốn và bảo tồn vốn Không đề cập vấn đề này Khái niệm về bảo tồn vốn là cầu nối giữa khái niệm vốn và khái niệm lợi nhuận bởi vì nó chỉ ra điểm xuất phát của việc xác định lợi nhuận
Kỳ báo cáo Việc lập báo cáo tài chính cho một niên độ kế toán không được vượt quá 15 tháng Trong một số trường hợp, Doanh nghiệp có thể lập báo cáo cho giai đoạn 52 tuần
Hệ thống báo cáo tài chính Hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp gồm:
– Bảng cân đối kế toán
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Thuyết minh báo cáo tài chính
–  Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu được trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính
VAS quy định báo cáo tài chính không bắt buộc phải có báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu như chuẩn mực IAS 1.
Hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp gồm:
– Báo cáo tình hình tài chính
– Báo cáo lãi lỗ và thu nhập toàn diện khác
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Thuyết minh báo cáo tài chính
– Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
IAS 1 quy định phải có báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security