Dự thảo chỉnh sửa T...
 
Notifications
Clear all

Dự thảo chỉnh sửa Thông tư 200/2014 VAS

1 Posts
1 Users
0 Likes
177 Views
admin
Posts: 350
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Dự thảo chỉnh sửa Thông tư 200/2014 giúp tiệm cận với kế toán quốc tế và linh hoạt hơn cho doanh nghiệp từ đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, đặc biệt thu hút các doanh nghiệp từ nước ngoài đến đầu tư vào thị trường Việt Nam. Dự thảo thay đổi này cũng giúp chế độ kế toán của Việt Nam (VAS) dần tiệm cận với các chuẩn mực được áp dụng trong các hệ thống ERP nước ngoài đã tuân theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đặc biệt là phần mềm quản lý doanh nghiệp SAP Business One (SAP B1)

  1. Thay đổi ở hệ thống tài khoản 
  2. Thay đổi trong việc hạch toán, định khoản
  3. Thay đổi ở chính sách kế toán và trình bày Báo cáo tài chính

Dự kiến sẽ ban hành thay đổi này vào cuối năm 2023 và có hiệu lực áp dụng từ năm 2024

Để xem chi tiết vui lòng nhấp vào đây

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security