Các lưu ý về chức n...
 
Notifications
Clear all

Các lưu ý về chức năng Update Parent Item Prices Globally trong hệ thống ERP SAP B1

1 Posts
1 Users
0 Reactions
22 Views
admin
Posts: 366
Admin
Topic starter
(@admin)
Noble Member
Joined: 3 years ago

1. Đâu là điểm khác nhau giữa giá trên BOM (ITT1) với giá trên bảng giá (ITM1) trong chức năng Update Parent Item Prices Globally?

Giá của các dòng thành phần trong BOM không tự động thay đổi mỗi khi giá của các thành phần thay đổi trên bảng giá. Đây là nhiệm vụ của chức năng Update Parent Item Prices Globally.

Giá của các thành phần được lưu ở bảng giá (Price List - ITM1) và trong dòng của bộ định mức (ITT1) - được đánh dấu bằng khung màu xanh. 
Giá của thành phẩm / bán thành phẩm (Parent items) được lưu ở bảng giá (Price list - ITM1) - được đánh dấu bằng khung màu đỏ.

Giá của thành phần cũng có thể được tìm thấy ở màn hình Item Master Data

Đối với bán thành phẩm (parent item) là thành phần trong bộ định mức khác, nguyên tắc sau cũng đúng:

"Chức năng Update Parent Item Prices Globally sử dụng giá trị tổng của các thành phần theo bảng giá (ITM1.Price). Giá nhân với số lượng trên BOM để cập nhật giá của bán thành phẩm trong bảng giá (ITM1.Price). Vậy nên đối với các bán thành phẩm, giá trên BOM (ITT1.Price) của chúng sẽ được cập nhật vào bảng giá theo ITM1.Price "

 

2. Chức năng Update Parent Item Prices Globally đề xuất cập nhật giá. Người dùng cần chạy bao nhiêu lần để đảm bảo tất cả thành phẩm/bán thành phẩm đều được cập nhật giá?

Để cập nhật giá cho BOM đa cấp, người dùng cần chạy số lần tương ứng với cấp BOM hiện hữu trong hệ thống.

 

3. Tổng giá các thành phần không bằng với giá của thành phẩm. Chức năng Update Parent Item Prices Globally không đề xuất cập nhật lại giá cho thành phẩm này.

Trong trường hợp người dùng cập nhật thủ công giá của các thành phần hoặc giá của thành phẩm/bán thành phẩm. Chẳng hạn như hình bên dưới:

Chức năng Update Parent Item Prices Globally sẽ không đề xuất cho những trường hợp này.

Có thể sử dụng câu truy vấn sau để phát hiện các BOM như vậy

SELECT T."Code" AS "BOM", M."Price" AS "BOM current ITM1 price", SUM(I."Price"*I."Quantity") AS "Sum of component's ITT1 prices"
FROM ITM1 M INNER JOIN OITT T ON M."ItemCode"=T."Code" AND M."PriceList"=T."PriceList"
INNER JOIN ITT1 I ON T."Code"=I."Father"
GROUP BY T."Code", M."Price"
HAVING M."Price"<>SUM(I."Price"*I."Quantity");

Nếu muốn cập nhật giá thành phẩm khớp đúng với tổng giá của các thành phần trong khi giá các thành phần vẫn không thay đổi, người dùng cần vào màn hình BOM và nhấp vào tam giác màu đen chỗ góc dưới bên phải của màn hình.

Hoặc người dùng có thể điều chỉnh thủ công giá của thành phẩm trong bảng giá cho khớp với tổng giá của các thành phần từ câu query trên.

Hoặc có thể điều chỉnh ở màn hình Item Master Data như đã đề cập ở phần 1 phía trên.

Hoặc thông qua chức năng import bằng cách sử dụng DTW / Data Import (Excel)

 

4. Làm cách nào tôi có thể căn chỉnh tất cả giá các thành phần (ITT1) theo giá trị trong bảng giá (ITM1)?

Để làm mới (refresh) tất cả giá các thành phẩn, có thể sử dụng vài cách sau:

  • Làm mới thông qua chọn lại bảng giá trong màn hình BOM 

  • Làm mới thông qua chức năng Bill of Materials Management

Một khi đã làm mới xong, người dùng có thể tiến hành chạy chức năng Update Parent Item Prices Globally

 

5. Chức năng Update Parent Item Prices Globally liên tục đề xuất cập nhật giá giống nhau cho mỗi lần chạy, mặc dù bạn đã thao tác cập nhật giá. Dường như hệ thống đang ở trong vòng lặp.

Điều này xảy ra là do số thập phân của giá thành phần (5 hoặc 6) nhiều hơn số thập phân của hệ thống (4). Ví dụ giá thành phần: 10.00009 >>> hệ thống đề xuất giá và làm tròn thành 10.0001. Do vậy dẫn đến hiện tượng chạy lặp và đề xuất mỗi lần tăng thêm 0.0001.

Để phát hiện ra trường hợp này, có thể sử dụng câu truy vấn sau:

SELECT T."Father", M."ItemCode",(T."ChildNum"+1) AS "Component Row Number in BoM", M."PriceList", M."Price" AS "Price in Price List", T."Price" AS "Price in BOM Row"
FROM ITT1 T INNER JOIN ITM1 M ON M."ItemCode"=T."Code" AND M."PriceList"=T."PriceList" AND M."Currency"=T."Currency"
WHERE M."Price"<>T."Price" AND (M."Price"-T."Price")<>ROUND((M."Price"-T."Price"), (SELECT "PriceDec" FROM OADM))
ORDER BY T."Father", T."ChildNum";

Nếu câu truy vấn trả về kết quả, vui lòng liên hệ đội ngũ SAP bằng cách tạo yêu cầu hỗ trợ với phân loại SBO-MM-PRL-PRL để được hỗ trợ cho trường hợp này.

 

6. Tùy chọn Parent Items và Component Items là gì trong cửa sổ Update Parent Item Prices Globally - Selection Criteria?

Tùy chọn Parent Item / Component Items quyết định các BOM được liệt kê ở báo cáo kế tiếp và sẵn sàng cho cập nhật.

Ghi chú: Tiêu chí được mô tả bên dưới chỉ liên quan nếu khoảng mã được khai báo Từ/Đến. Nếu không có mã nào được chọn, tiêu chí sẽ không được xem xét.

 

Parent Items: khi tùy chọn này được chọn, báo cáo sẽ chỉ liệt kê những thành phẩm/bán thành phẩm (trong khoảng đã khai báo) mà có giá thành phần thay đổi trong bảng giá được chọn. Lưu ý: BOM có thể là bán thành phẩm và thành phẩm.

Component Items: khi tùy chọn này được chọn, báo cáo sẽ chỉ liệt kê những BOM có thành phần (trong khoảng đã khai báo) có thay đổi về giá trong các bảng giá được chọn.

 

Nguồn: SAP Note

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security