[Tips] Cách để xóa ...
 
Notifications
Clear all

[Tips] Cách để xóa mặt hàng trong danh mục hàng hóa vật tư (Item Master Data)

1 Posts
1 Users
0 Reactions
371 Views
admin
Posts: 366
Admin
Topic starter
(@admin)
Noble Member
Joined: 3 years ago

Xác định mặt hàng cần xóa trong Inventory → Item Master Data, nhấp chuột phải vào mặt hàng đó và chọn Remove.

  • Mặt hàng đã được xóa thành công sẽ không thể khôi phục lại.

  • Trường hợp mặt hàng đã liên kết với các chứng từ khác thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi không thể xóa. Chỉ những mặt hàng chưa có giao dịch chính thức, giao dịch nháp (Draft), không có nằm trong đề xuất đơn hàng của MRP (Order Recommendation), không xuất hiện trong thiết lập tài khoản Advanced G/L Account Determination mới có thể bị xóa. Nếu không, hệ thống có thể đưa ra một trong các thông báo lỗi sau:

You cannot remove item; linked transactions exist

hoặc

You cannot remove Item Master Data; first remove Item Master Data from advanced G/L account determination rules

hoặc

You cannot remove item linked to Bill of Materials

Bạn có thể sử dụng các truy vấn dưới đây để kiểm tra:

  • liệu mặt hàng có được liên kết với các quy tắc Advanced G/L Account Determination hay không:
select "Itemcode", * from ogar where "ItemCode"='XXXX';
  • mặt hàng này có được sử dụng trong một chứng từ hay không:
select * from adoc where "DocEntry" in (select "DocEntry" from ado1 where "ItemCode"='XXXX');
  • liệu mặt hàng đã được sử dụng trong hoạt động kiểm kê hàng tồn kho hay không:
select * from oiqr where "DocEntry" in (chọn "DocEntry" from iqr1 where "ItemCode"='XXXX');
select * from oinc where "DocEntry" in (chọn "DocEntry" from inc1 where "ItemCode"='XXXX');
  • liệu mặt hàng đã được sử dụng trong kịch bản MRP hoặc đề xuất đơn hàng (Order Recommendation) hay chưa:
select * from omsn where "AbsEntry" in (select "AbsEntry" from msn4 where "ItemCode" = 'XXXX');
select * from orcm where "ItemCode" ='XXXX';
  • liệu mặt hàng đó là thành phẩm/bán thành phẩm hoặc thành phần trong bộ định mức sản xuất (Bill of Materials):
select * from OITT where "Code"='XXXX';
select * from ITT1 where "Code"='XXXX';
Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security