[Tips] Cách cấu hìn...
 
Notifications
Clear all

[Tips] Cách cấu hình lại hệ thống (reconfigure) sau khi thay đổi mật khẩu của Database User

1 Posts
1 Users
0 Likes
359 Views
admin
Posts: 336
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Triệu chứng

Sau khi quản trị hệ thống tiến hành thay đổi password của Database User thì không thể truy cập vào SLD và người dùng cũng không thể truy cập vào hệ thống SAP Business One.

Nguyên nhân

SLD ngừng hoạt động sau sự kiện thay đổi mật khẩu của Database User.

Giải pháp

Quản trị hệ thống cần tiến hành cấu hình lại hệ thống (reconfigure) để cập nhật các thay đổi.

Cách này cũng áp dụng đối với các thay đổi về port, địa chỉ/hostname của server, security certificate, Window Domain User Authentication (Single Sign-On),...

 

Các bước tiến hành cấu hình lại hệ thống:

1. Đăng nhập vào máy chủ Linux với quyền root.

2. Trong command line terminal, hãy điều hướng đến thư mục cài đặt của SAP Business One, nơi có tập lệnh Setup. Theo mặc định, thư mục cài đặt là /usr/sap/SAPBusinessOne.

3. Nhập vào lệnh sau: "./setup". Trình hướng dẫn thiết lập server components được khởi chạy.

4. Trong trang chào mừng, chọn Reconfiguration và chọn Next.

5. Trong cửa sổ Network Address, bạn có thể chọn địa chỉ IP mới hoặc nhập tên hostname mới cho SAP Business One. Chọn Next để tiếp tục.

6. Trong cửa sổ Database Server Connection, bạn có thể nhập địa chỉ IP cho máy chủ SAP HANA,
chỉ định New Database User hoặc nhập mật khẩu mới cho Original Database User. Chọn Next để tiếp tục.
Lưu ý: Database User phải có đặc quyền cơ sở dữ liệu thích hợp (Database Privileges). 

7. Cửa sổ Installed Components for Reconfiguration liệt kê tất cả các thành phần SAP Business One. Chọn Next để tiếp tục.

8. Trong cửa sổ Service Port, bạn có thể chỉ định port mới cho các dịch vụ SAP Business One. Chọn Next để tiếp tục.

9. Trong cửa sổ Authentication Service Port, bạn có thể chỉ định một port mới cho dịch vụ xác thực (Authentication Service). Chọn Next để tiếp tục.

10. Trong cửa sổ Site User Password, hãy nhập mật khẩu cho B1SiteUser và Chọn Next để tiếp tục.

11. Trong cửa sổ Specify Security Certificate, bạn có thể thay đổi chứng chỉ được sử dụng để xác thực.

12. Trong cửa sổ Landscape Server, bạn có thể chọn địa chỉ networkport mới làm địa chỉ SLD sẽ được sử dụng bởi tất cả các thành phần khác để đăng ký. Nếu bạn không có ý định sử dụng chế độ High Avaiability hoặc reserve proxy hoặc địa chỉ ảo cho SLD, nên luôn giữ các giá trị mặc định.

13. Nếu app framework là một trong các thành phần cục bộ, cửa sổ Restart Database Server sẽ xuất hiện. Chọn cho phép khởi động lại tự động hay thực hiện khởi động lại thủ công sau khi cấu hình lại, sau đó chọn Next để tiếp tục.

14. Trong cửa sổ Backup Service Settings, bạn có thể thay đổi cài đặt sao lưu. Chọn Next để tiếp tục.

15. Trong cửa sổ SAP HANA Databases for Backup, bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa máy chủ SAP HANA cho hoạt động sao lưu.

16. Trong cửa sổ Service Layer, bạn có thể thay đổi Service Layer settings. Chọn Next để tiếp tục.

17. Trong cửa sổ Windows Domain User Authentication (Single Sign-On), bạn có thể thay đổi Windows domain user authentication settings

18. Trong cửa sổ Review Reconfigured Settings, hãy xem lại các cài đặt đã thay đổi và không thay đổi rồi chọn
Start để bắt đầu quá trình cấu hình lại.

19. Trong cửa sổ Reconfiguration Progress, hãy đợi quá trình cấu hình lại kết thúc rồi chọn Next để tiếp tục.

20. Trong cửa sổ Reconfiguration Status, xem lại kết quả cấu hình lại, lưu ý các thành phần cấu hình lại không thành công, sau đó chọn Next để tiếp tục.

21. Trong cửa sổ Reconfiguration Completed, chọn Finish để thoát khỏi trình hướng dẫn.

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security