Cách truy vấn user ...
 
Notifications
Clear all

Cách truy vấn user đang hoạt động trong hệ thống SAP Business One

1 Bài viết
1 Thành viên
0 Likes
26 Lượt xem
admin
Bài viết: 185
Admin
Topic starter
(@admin)
Honorable Member
Tham gia: 1 năm trước

Câu query để truy vấn các user hiện đang login và sử dụng hệ thống SAP B1:

Select r.UserCode from dbo.USR5 r
Where r.ClientName = HOST_NAME() and CONVERT(VARCHAR(50), r.DATE ,103) = CONVERT(VARCHAR(50), getdate() ,103) and r.ProcName = 'SAP Business One.exe' and r.Action = 'I'
Group By r.UserCode
Having MAX(time) = Max(r.Time)

 

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security