TSCĐ Giá trị thu hồ...
 
Notifications
Clear all

TSCĐ Giá trị thu hồi (Salvage Value) được lưu ở đâu?

1 Posts
1 Users
0 Likes
40 Views
admin
Posts: 309
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Giá trị thu hồi mặc định được tính từ giao dịch tăng nguyên giá (Capitalization) theo Tỷ lệ phần trăm giá trị thu hồi (Salvage Percentage) được khai báo trong Loại khấu hao (Depreciation Type).

Bạn có thể tìm thấy Giá trị thu hồi trong FIX1.SalvageVal (bảng FIX1 lưu giữ tất cả các giao dịch tài sản cố định bao gồm cả thông tin về Giá trị thu hồi) và ITM8. SalvageVal ghi lại Giá trị thu hồi vào đầu năm tài chính của TSCĐ.

Nguồn: KBA 3332712

Reply
Share:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security