Vị trí các file log...
 
Notifications
Clear all

Vị trí các file log liên quan đến các dịch vụ hệ thống SAP Business One

1 Posts
1 Users
0 Reactions
539 Views
admin
Posts: 366
Admin
Topic starter
(@admin)
Noble Member
Joined: 3 years ago

Sau đây là các đường dẫn file log cho các thành phần và dịch vụ chính của SAP Business One, nhằm phục vụ cho quá trình tìm hiểu các sự cố phát sinh của hệ thống.

Component Runtime Log Path Installation Log Path
Server Side
System Landscape Directory (SLD) Windows:
- %programdata%\sap\SAP Business One\Log\SAP Business One ServerTools\System Landscape Directory\sldService.log
- C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One ServerTools\Common\tomcat\logs\
Windows:
- C:\Windows\SAP Business One ServerTools.log
- C:\Windows\SAP Business One Server.log
- C:\Windows\SAP Business One Prereq.log
Linux:
- /var/log/SAPBusinessOne/ServerTools/SLD/sldService.log
- /var/log/SAPBusinessOne/ServerTools/SLD/sldService-access.log,
- /var/log/SAPBusinessOne/ServerTools/SLD/security.log,
- /var/log/SAPBusinessOne/ServerTools/SLD/sldService-performance.log
- /usr/sap/SAPBusinessOne/Common/tomcat/logs/catalina.out
Linux:
- /var/log/SAPBusinessOne
Extension Manager Windows:
- C:\ProgramData\SAP\SAP Business One\Log\SAP Business One ServerTools\System Landscape Directory
Windows:
- C:\Windows\SAP Business One ServerTools.log
Linux:
- /var/log/SAPBusinessOne/ServerTools/SLD
Linux:
- /var/log/SAPBusinessOne
License Service Windows:
- %programdata%\sap\SAP Business One\Log\SAP Business One ServerTools\License\B1Log.txt
Windows:
- C:\Windows\SAP Business One ServerTools.log
Linux:
- /var/log/SAPBusinessOne/ServerTools/License/B1Log.txt
Linux:
- /var/log/SAPBusinessOne/B1Installer_YYYYMMDDHHMM.log
Job Service Windows:
- %programdata%\SAP\SAP Business One\Log\SAP Business One ServerTools\Job Service
Windows:
- C:\Windows\SAP Business One ServerTools.log
Linux:
- /var/log/SAPBusinessOne/ServerTools/Mailer
Linux:
- /var/log/SAPBusinessOne
Web Client for SAP Business One Windows:
- %ProgramFiles%\SAP\SAP Business One Web Client\anly.txt 
- %ProgramFiles%\SAP\SAP Business One Web Client\tcli.txt 
- %ProgramFiles%\SAP\SAP Business One Web Client\auth.txt 
- %ProgramFiles%\SAP\SAP Business One Web Client\gate.txt 
 
Linux:
- /usr/sap/SAPBusinessOne/WebClient/anly.txt 
- /usr/sap/SAPBusinessOne/WebClient/tcli.txt 
- /usr/sap/SAPBusinessOne/WebClient/auth.txt
- /usr/sap/SAPBusinessOne/WebClient/gate.txt
 
Service Layer Windows:
- C:\Program Files\SAP\SAP Business One ServerTools\ServiceLayer\logs
Windows:
- C:\ProgramData\SAP\SAP Business One\Log\SAP Business One\<user>\B1WinInstaller_xxxxxx.txt
Linux:
- /usr/sap/SAPBusinessOne/ServiceLayer/logs/
Linux:
- /var/log/SAPBusinessOne
Browser Access Service (BAS) Windows:
- %Program Files(X86)%\SAP\SAP Business One BAS GateKeeper\tomcat\logs
- C:\ProgramData\SAP\SAP Business One\Log\SAP BusinessOne BAS GateKeeper\
Windows:
- C:\Windows\SAP Business One Browser Access Server Gatekeeper.log
Remote support platform
for SAP Business One (RSP)
Windows:
RSP Console: %programdata%\SAP\SAP Business One\Log\Remote Support Platform\Service\RSP.AgentService.YYYYMMDD_XXXXXX.log
RSP Studio: %programdata%\SAP\SAP Business One\Log\Remote Support Platform\Studio
Windows:
- C:\ProgramData\SAP\SAP Business One\Log\Remote Support Platform\Installer\RSP.Install.YYYYMMDD_XXXXXX.log
Analytical Portal Log Linux:
- /usr/sap/SAPBusinessOne/Common/tomcat/logs
 
Client Side
SAP Business One Client Windows:
- %programdata%\sap\SAP Business One\Log\SAP Business One\<User>\BusinessOne\
Windows:
- C:\Windows\SAP Business One Client (32-bit).log
- C:\Windows\SAP Business One Client (64-bit).log
Data Interface API (DI API) Windows:
- %programdata%\sap\SAP Business One\Log\SAP Business One\<User>\BusinessOne\
Windows:
- C:\Windows\SAP Business One DI API (32*-bit).log
- C:\Windows\SAP Business One DI API (64*-bit).log
SAP Business One Client Agent Windows:
- %programdata%\sap\SAP Business One\Log\SAP Business One Client Agent
Windows:
- %Windir%\SAP Business One Client Agent.log
User Interface API (UI API) Windows:
- Use the Windows event logger.
 

Nguồn: SAP Note 2441140

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security