Notifications
Clear all

Crystal Report - Cách ẩn Page Header nếu trang không có dữ liệu

1 Posts
1 Users
0 Likes
899 Views
admin
Posts: 309
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Tình huống: cần ẩn Page Header trong trường hợp page in không có dữ liệu

[img] [/img]

Cách thực hiện:

1) Đầu tiên, tạo formula. Sau đó chèn vào khu vực Detail. Ví dụ @VariableX

 

Nội dung của formula như sau:

Shared NumberVar PageofLastField;

If OnLastRecord then PageofLastField := PageNumber;

ẩn formula. Formula sẽ kiểm tra record cuối và trả về giá trị số trang của record cuối và gán cho biến PageofLastField. 

2) Kế tiếp, tạo formula đặt vào khu vực Page Header

Shared NumberVar PageofLastField;

PageofLastField := PageofLastField;

if pageofLastfield <> 0 and PageNumber > PageofLastField
  THEN TRUE
ELSE FALSE

 Kết quả: 

[img] [/img]

 

 

Reply
Share:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security