Cách phát hiện các ...
 
Notifications
Clear all

Cách phát hiện các giao dịch chưa được chỉ định thông tin Cost Center

1 Posts
1 Users
0 Likes
367 Views
admin
Posts: 350
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Trong câu query bên dưới giả định công ty đang kích hoạt và sử dụng 2 dimension.

Dimension1: JDT1.ProfitCode

Dimension2: JDT1.OcrCode2

Dimension3: JDT1.OcrCode3

Dimension4: JDT1.OcrCode4

Dimension5: JDT1.OcrCode5

Trường hợp các bạn sử dụng nhiều hơn thì bổ sung thêm

select T0.TransId, T0.RefDate, T1.Debit, T1.Credit, T1.LineMemo, T1.ProfitCode, T1.OcrCode2
from OJDT T0 inner join JDT1 T1 on T0.TransId=T1.TransId
inner join OACT T2 on T1.Account=T2.AcctCode
where T2.Postable='Y' and T2.ActType in ('E','I') 
and (isnull(T1.ProfitCode,'')='' or isnull(T1.OcrCode2,'')='' )
and T0.RefDate >=[%0] and T0.RefDate<=[%1]
Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security