Cách sử dụng hộp ki...
 
Notifications
Clear all

Cách sử dụng hộp kiểm "Apply Changes in BP Fields to New Business Partners Only"

1 Posts
1 Users
0 Likes
135 Views
admin
Posts: 336
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Trong Administration → System Initialization → General Settings → BP tab, phía dưới khu vực 'Payment Terms Preferences', có hộp kiểm 'Apply Changes in BP Fields to New Business Partners Only'. Vậy sự khác biệt nào giữa chọn và không chọn hộp kiểm.

Trong cửa sổ Payment Terms - Setup, có vài trường bên dưới khu vực BP Fields.

  • Nếu hộp kiểm 'Apply Changes in BP Fields to New Business Partners Only' không được chọn trong General Settings → BP tab, khi người dùng chỉnh sửa bất kỳ trường nào thuộc BP Fields trong cửa sổ payment terms hiện hữu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo sau:


'Do you want to update relevant payment terms in BP master data according to the new payment terms setup?'

Nếu chọn 'Yes', thay đổi của các trường này sẽ cập nhật cho các đối tác (Business Partner) đã được gán Payment Term này trước đó (Business Partner Master Data → Payment Terms).

  • Nếu hộp kiểm 'Apply Changes in BP Fields to New Business Partners Only' được chọn trong General Settings → BP tab, khi người dùng chỉnh sửa bất kỳ trường nào thuộc BP Fields trong cửa sổ payment terms hiện hữu, hệ thống sẽ không hiển thị thông báo nào. Và sửa đổi trên chỉ được áp dụng cho các đối tác mới.
Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security