Notifications
Clear all

Cách reset Form Setting của giao diện bất kỳ trong hệ thống SAP Business One

1 Posts
1 Users
0 Likes
172 Views
admin
Posts: 278
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago
  1. Đăng nhập SAP Business One
  2. Kích hoạt System Information (Menu > View > System Information)
  3. Mở form làm việc bị lỗi hiển thị
  4. Rà con chuột vào lưới giao diện bị lỗi, ghi lại số FormID và ItemID được hiển thị ở góc trái bên dưới
  5. Thoát khỏi hệ thống
  6. Thực thi câu lệnh sau trong SQL
delete cprf where formid='FormID' and ItemID='ItemID'
and usersign =(select internal_k from ousr where user_code = 'User code')

Ví dụ: Journal entry có FormID = 392, ItemID = 76 và manager là user bị lỗi cần khôi phục lại. Sử dụng câu trên như sau:

delete cprf where formid='392' and ItemID='76'
and usersign =(select internal_k from ousr where user_code = 'manager' )

 

Reply
Share:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security