Các thuộc tính dòng...
 
Notifications
Clear all

Các thuộc tính dòng (Row Type) trong các chứng từ mua bán (Marketing Documents)

1 Posts
1 Users
0 Likes
211 Views
admin
Posts: 275
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Khi thao tác nhập liệu trong cửa sổ Marketing Documents, người dùng có thể chọn Row Type trong tab Content. Để kích hoạt trường thông tin này, vào Form Settings, chọn Visible và Active cho cột Type.

[img] [/img]

Có 4 loại thuộc tính:

  • Blank (trống): dòng cho mã hàng hóa thông thường
  • T: dòng cho phép nhập thông tin văn bản
  • Σ: dòng tổng cộng 
  • A: dòng cho mã hàng hóa thay thế. Dòng này sẽ không được tính vào số tổng của chứng từ

[img] [/img]

Reply
Share:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security