Notifications
Clear all

[Query Report] Báo cáo số lượng tồn kho theo batch và theo bin location trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1)

1 Bài viết
1 Thành viên
0 Likes
22 Lượt xem
admin
Bài viết: 121
Admin
Topic starter
(@admin)
Reputable Member
Tham gia: 1 năm trước

Câu query sau được sử dụng trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1) phiên bản dành cho SAP HANA

select T0."ItemCode", T0."LocCode", T3."DistNumber", T4."BinCode",
sum(case when T0."StockQty" < 0 then ifnull(-T2."Quantity", ifnull(T1."Quantity", T0."StockQty"))
else ifnull(T2."Quantity", ifnull(T1."Quantity", T0."StockQty")) end) "Quantity"
from OITL T0 join ITL1 T1 on T0."LogEntry"=T1."LogEntry"
left join OBTL T2 on T0."LogEntry"=T2."ITLEntry" and T1."MdAbsEntry" = T2."SnBMDAbs"
left join OBTN T3 on T1."SysNumber"=T3."SysNumber" and T1."ItemCode"=T3."ItemCode"
left join OBIN T4 on T2."BinAbs"=T4."AbsEntry"
where T0."StockEff"=1
group by T0."ItemCode", T0."LocCode", T3."DistNumber", T4."BinCode"
having sum(case when T0."StockQty" < 0 then ifnull(-T2."Quantity", ifnull(T1."Quantity", T0."StockQty"))
else ifnull(T2."Quantity", ifnull(T1."Quantity", T0."StockQty")) end)<>0;
Trả lời
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security