Notifications
Clear all

No matching records found 'Payment Terms' (OCTG) (ODBC -2028) [Message 131-183]


Hang_Moon
Bài viết: 8
Moderator
Topic starter
(@hang_moon)
Thành Viên
Tham gia: 11 tháng trước

Khi in hoặc xem mẫu in trước khi in tại tính năng Outgoing Payment/Incoming Payment bị lỗi:

"No matching records found 'Payment Terms' (OCTG) (ODBC -2028) [Message 131-183]"

Bạn chạy câu query sau để kiểm tra và cập nhật thêm sau đó thao tác in ấn lại (query áp dụng cho SAP B1 Hana)

If not exists (select 1 from OCTG where groupnum = '-1')
select 'TRUE' from OCRD where GroupNum ='-1'
union
select 'TRUE' from OVPM where doctype = 'A'
union
select 'TRUE' from ORCT where doctype = 'A'

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security